Salgs- & leveringsbetingelser

Enhver ordre udføres på grundlag af følgende salgs- og leveringsbetingelser og under sædvanlig strejke- og lockoutklausul:

Tilbud

Tilbud er, hvor intet andet er aftalt, kun bindende for os i 8 dage. Ved ordrer på større eller mindre mængder end tilbudt forbeholder vi os ret til ændringer i pris og leveringstid.

Ordrer

En ordre er først gældende, når vores skriftlige bekræftelse foreligger. Hvor varerne skal fremstilles i henhold til særlige forskrifter, må sådanne fremsendes sammen med ordren, og disse skal bekræftes fra vores side.

Forsendelser

Forsendelse af varer sker i alle tilfælde for købernes regning og risiko, og beskadigelse, manko eller forsinkelse opstået under transporten erstattes derfor ikke af os.

Leveringstid

Leveringstid opgives efter bedste skøn. Vi er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af eventuel overskreden leveringstid.

I tilfælde hvor køberen har betinget sig bestemt leveringstid, er vi dog ikke ansvarlige for forsinkede eller udeblevne leverancer som følge af strejke, lockout eller andre former for force majeure fra leverandører eller underleverandører. Yderligere forbeholder vi os retten til at udskyde leveringstiden, hvis levering af råmaterialer og andre produkter vanskeliggøres, eller hvis andre uforudsete årsager forhindrer os i at overholde fastsatte leveringstider.

De ovenfor angivne forhold berettiger ikke køberen til at annullere købet.

Vægt og kvantum

Vi forbeholder os en tolerance på ±10%.

Reklamationer og garanti

Ved rettidig fremsat reklamation vil der, for så vidt denne anerkendes af os, blive leveret erstatning uden ekstra omkostninger for køberen, hvorimod der ikke ydes erstatning for spildt arbejde eller lignende.

Reklamationer over faktura eller angivelser af faktura må fremsendes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse.

Det påhviler køber af undersøge varen straks ved dennes modtagelse, og evt. reklamationer må fremsendes skriftligt inden 8 dage efter modtagelsen.

Det er købers ansvar at påse, at de leverede varer er i overensstemmelse med den købte kvalitet. Sælger yder ingen garanti for, at leverede varer egner sig til købers formål.

Sælger accepterer ikke reklamationer, såfremt sælgers vare er blevet videreforarbejdet på nogen måde og/eller indgår som en del af, eller i købers produkt.

Ved evt. reklamation over lønarbejde, kan erstatning aldrig overstige lønarbejdets værdi.

Enhver form for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab er sælger uvedkommende. Sælgers ansvar for skade kan ikke overstige kr. 5 mio.

Annullering og ændringer

Ændringer i ordrer eller specifikationer kan kun finde sted, hvis fabrikationen efter vores skøn ikke er for vidt fremskreden.

Annullering af ordrer kan kun finde sted efter skriftlig bekræftelse fra os.

Er et køb ikke specificeret før udløbet af aftalt frist herfor, er vi berettiget til at annullere det ikke rettidigt specificerede kvantum og kræve erstatning hos køber for det os derved påførte tab.

Værneting

For begge parter gælder Sø- og Handelsretten i København som værneting. Tvister afgøres efter dansk ret.

 

Download Salgs- & leveringsbetingelser som PDF

 

12. marts 2023